27.7.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 245/18


Uznesenie Všeobecného súdu z 22. mája 2015 – Wirtschaftsvereinigung Stahl a i./Komisia

(Vec T-285/14) (1)

((„Štátna pomoc - Opatrenia, ktoré prijalo Nemecko v prospech elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a energeticky náročných podnikov - Rozhodnutie o začatí konania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ - Prijatie konečného rozhodnutia po podaní žaloby - Zastavenie konania - Žaloba o neplatnosť - Návrh na zmenu žalobných návrhov - Neexistencia novej skutočnosti - Neprípustnosť“))

(2015/C 245/21)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobcovia: Wirtschaftsvereinigung Stahl (Düsseldorf, Nemecko) a ďalší žalobcovia, ktorých mená sú uvedené v prílohe k uzneseniu (v zastúpení: pôvodne A. Reuter, C. Arhold, N. Wimmer, F.-A. Wesche, K. Kindereit, R. Busch, A. Hohler a T. Woltering, neskôr A. Reuter, C. Bürger, T. Christner a G. Müllejans, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: T. Maxian Rusche a R. Sauer, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci C. von Donat a G. Quardt, avocats)

Predmet veci

Návrh na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie C(2013) 4424 final z 18. decembra 2013 o začatí konania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ vo veci opatrení, ktoré prijala Spolková republika Nemecko v prospech elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a veľkých odberateľov energie [štátna pomoc SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)]

Výrok

1.

Konanie sa zastavuje.

2.

Návrh na zmenu žalobných návrhov prejednávanej žaloby v tom zmysle, aby sa týkali rozhodnutia Komisie C(2014) 8786 final z 25. novembra 2014 o štátnej pomoci SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), ktorú poskytla Spolková republika Nemecko v prospech elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a veľkých odberateľov energie, sa zamieta ako neprípustný.

3.

Konanie o návrhu na vstup vedľajšieho účastníka do konania, ktorý podal Dozorný úrad EZVO, sa zastavuje.

4.

Wirtschaftsvereinigung Stahl a ďalší žalobcovia, ktorých mená sú uvedené v prílohe, znášajú vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania Európskej komisie.

5.

Dozorný úrad EZVO znáša vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 223, 14.7.2014.