29.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 111/24


Uznesenie Všeobecného súdu z 1. februára 2016 – SolarWorld a i./Rada

(Vec T-142/14) (1)

((„Žaloba o neplatnosť - Dotácie - Dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky - Konečné vyrovnávacie clo - Oslobodenie dovozov, ktoré sú predmetom prijatého záväzku - Neoddeliteľnosť - Neprípustnosť“))

(2016/C 111/29)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: SolarWorld AG (Bonn, Nemecko), Brandoni solare SpA (Castelfidardo, Taliansko) a Solaria Energia y Medio Ambiente, SA (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: L. Ruessmann, advokát a J. Beck, solicitor)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: B. Driessen, splnomocnený zástupca)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche a A. Stobiecka-Kuik, splnomocnení zástupcovia), Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc. (Changshu, Čína), Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc. (Luoyang, Čína), Csi Cells Co. Ltd (Suzhou, Čína), a CsiSolar Power (China), Inc. (Suzhou) (v zastúpení: A. Willems a S. De Knop, advokáti a K. Daly, solicitor) a China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (Peking, Čína) (v zastúpení: J.-F. Bellis, F. Di Gianni a A. Scalini, advokáti)

Predmet veci

Návrh na zrušenie článku 2 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1239/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky (Ú. v. EÚ L 325, s. 66)

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

Vykoná sa výmaz spoločností Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd a Csi Solar Power (China), Inc. ako vedľajších účastníkov konania vo veci T–142/14.

3.

SolarWorid AG, Brandoni solare SpA a Solaria Energia y Medio Ambiente, SA znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania vynaložené Radou Európskej únie, vrátane trov konania o nariadení predbežného opatrenia.

4.

Európska komisia, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. a China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 142, 12.5.2014.