4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/27


Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Krka/Komisia

(Vec T-684/14) (1)

((„Hospodárska súťaž - Kartely - Trh s perindoprilom, liekom určeným na liečenie kardiovaskulárnych chorôb, v jeho pôvodných a generických verziách - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ - Dohoda o urovnaní patentových sporov - Licenčná dohoda - Dohoda o nadobudnutí technológie - Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej predmetu - Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej následku - Rovnováha medzi právom hospodárskej súťaže a patentovým právom“))

(2019/C 82/30)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Krka Tovarna Zdravil d.d. (Novo Mesto, Slovinsko) (v zastúpení: T. Ilešič a M. Kocmut, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: F. Castilla Contreras, B. Mongin a C. Vollrath, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci D. Bailey, barrister)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie C(2014) 4955 final z 9. júla 2014 týkajúceho sa konania podľa článkov 101 a 102 ZFEÚ [vec AT.39612 – Perindopril (Servier)] v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne

Výrok rozsudku

1.

Článok 4 rozhodnutia Európskej komisie C(2014) 4955 final z 9. júla 2014 týkajúceho sa konania podľa článkov 101 a 102 ZFEÚ [vec AT.39612 – Perindopril (Servier)], sa zrušuje v rozsahu, v akom sa týka účasti Krka Tovarna Zdravil d.d. na dohodách uvedených v tomto článku.

2.

Článok 7 ods. 4 písm. a) rozhodnutia (2014) 4955 final sa zrušuje.

3.

Články 8 a 9 rozhodnutia C(2014) 4955 final sa zrušujú v rozsahu, v akom sa týkajú spoločnosti Krka Tovarna Zdravil.

4.

Komisia je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 431, 1.12.2014.