23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/49


Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2015 – August Storck/ÚHVT (2good)

(Vec T-366/14) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva 2good - Ochranná známka tvorená reklamným sloganom - Absolútny dôvod zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2015/C 389/54)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: August Storck KG (Berlín, Nemecko) (v zastúpení: I. Rohr, A.-C. Richter, P. Goldenbaum a T. Melchert, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: S. Palmero Cabezas, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 27. februára 2014 (vec R 996/2013-1) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia 2good ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

August Storck KG je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 253, 4.8.2014.