23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/43


Rozsudok Všeobecného súdu z 30. septembra 2015 – Tilda Riceland Private/ÚHVT – Siam Grains (BASmALI)

(Vec T-136/14) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva BASmALI - Skoršia nezapísaná ochranná známka alebo skoršie označenie BASMATI - Relatívny dôvod zamietnutia - Článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2015/C 389/46)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Tilda Riceland Private Ltd (Gurgaon, India) (v zastúpení: S. Malynicz, barrister, N. Urwin a D. Sills, solicitors)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: P. Geroulakos a P. Bullock, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Siam Grains Co. Ltd (Bangkok, Thajsko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 18. decembra 2013 (vec R 1086/2012-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Tilda Riceland Private Ltd a Siam Grains Co. Ltd

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 18. decembra 2013 (vec R 1086/2012-4) sa zrušuje.

2.

ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Tilda Riceland Private Ltd.


(1)  Ú. v. EÚ C 135, 5.5.2014.