24.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 392/26


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – PT Pelita Agung Agrindustri/Rada

(Vec T-121/14) (1)

((„Dumping - Dovoz bionafty s pôvodom v Indonézii - Konečné antidumpingové clo - Článok 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 - Normálna hodnota - Výrobné náklady“))

(2016/C 392/30)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: PT Pelita Agung Agrindustri (Medan, Indonézia) (v zastúpení: F. Graafsma a J. Cornelis, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne S. Boelaert, neskôr H. Marcos Fraile, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci R. Bierwagen a C. Hipp, advokáti)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: J.-F. Brakeland, M. França a A. Stobiecka-Kuik, splnomocnení zástupcovia) a European Biodiesel Board (EBB) (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: O. Prost a M.-S. Dibling, advokáti)

Predmet veci

Návrh podaný na základe článku 263 ZFEÚ na vyhlásenie neplatnosti vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1194/2013 z 19. novembra 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne a Indonézii (Ú. v. EÚ L 315, 2013, s. 2), v rozsahu, v akom ukladá žalobkyni antidumpingové clo

Výrok

1.

Články 1 a 2 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1194/2013 z 19. novembra 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne a Indonézii (Ú. v. EÚ L 315, 2013, s. 2), sa zrušujú v rozsahu, v akom sa týkajú PT Pelita Agung Agrindustri.

2.

Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila PT Pelita Agung Agrindustri.

3.

Európska komisia a European Biodiesel Board (EBB) znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 112, 14.4.2014.