23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/21


Rozsudok Všeobecného súdu z 30. novembra 2016 – Bank Refah Kargaran/Rada

(Vec T-65/14) (1)

((„Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu - Zmrazenie finančných prostriedkov - Nové zapísanie názvu žalobkyne po zrušení pôvodného zápisu Všeobecným súdom - Nesprávne právne posúdenie - Skutkový omyl - Povinnosť odôvodnenia - Právo na obhajobu - Právo na účinnú súdnu ochranu - Proporcionalita“))

(2017/C 022/27)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Bank Refah Kargaran (Teherán, Irán) (v zastúpení: J.-M. Thouvenin, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: V. Piessevaux, M. Bishop a B. Driessen, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: A. Aresu a D. Gauci, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na základe článku 263 ZFEÚ v prvom rade na zrušenie rozhodnutia Rady 2013/661/SZBP z 15. novembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 306, 2013, s. 18) a vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1154/2013 z 15. novembra 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 306, 2013, s. 3) v rozsahu, v akom sa tieto akty týkajú žalobkyne, a subsidiárne na zrušenie rozhodnutia 2013/661 a vykonávacieho nariadenia č. 1154/2013 v rozsahu, v akom sa týkajú žalobkyne od 20. januára 2014

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Bank Refah Kargaran znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Rade Európskej únie.

3.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 135, 5.5.2014.