24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/63


Žaloba podaná 17. septembra 2014 – ZZ/ECB

(Vec F-95/14)

2014/C 421/93

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia výkonnej rady ECB o neposkytnutí dodatočného zvýšenia platu žalobcovi v roku 2014 v rámci každoročného preskúmania miezd a odmien

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie výkonnej rady prijaté 25. februára 2014 a oznámené zamestnancom 3. marca 2014, ktorým sa žalobcovi v roku 2014 nepriznáva dodatočné zvýšenie platu,

zrušiť rozhodnutie prijaté 1. júla 2014 a doručeného 8. júla 2014 o zamietnutí osobitného opravného prostriedku,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutie príslušného vedúceho oddelenia/GR-H, ktorým nezvážil ani nenavrhol dodatočné zvýšenie platu žalobcu, implicitne oznámené rozhodnutím výkonnej rady z 25. februára 2014 a rozhodnutím o zamietnutí osobitného opravného prostriedku z 1. júla 2014,

uložiť povinnosť nahradiť majetkovú ujmu pozostávajúcu zo straty možnosti získania zvýšenia platu v roku 2014 vyčíslenú na 54  635 eur alebo alternatívne zo zrušenia konania vedúceho k prijatiu rozhodnutia z 25. februára 2014 a uložiť ECB povinnosť zorganizovať nové konanie týkajúce sa poskytnutia dodatočného zvýšenia platu v roku 2014,

uložiť žalovanej povinnosť nahradiť nemajetkovú ujmu vyčíslenú ex aequo et bono na 5  000 eur,

zaviazať ECB na náhradu všetkých trov konania.