6.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/31


Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 14. júla 2014 – DJ/EASA

(Vec F-3/14) (1)

2014/C 351/41

Jazyk konania: angličtina

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 85, 22.3.2014, s. 27.