15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/11


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Taliansko) 3. októbra 2014 – Promoimpresa srl/Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia

(Vec C-458/14)

(2014/C 448/14)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Promoimpresa srl

Žalovaní: Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia

Prejudiciálna otázka

Bránia zásady slobody usadiť sa, nediskriminácie a ochrany hospodárskej súťaže, uvedené v článkoch 49 ZFEÚ, 56 ZFEÚ a 106 ZFEÚ, ako aj kritérium odôvodnenosti, obsiahnuté v tejto Zmluve, vnútroštátnym právnym predpisom, ktoré v dôsledku neskorších legislatívnych zásahov vedú k opakovanému odkladu konca platnosti koncesií týkajúcich sa hospodársky významného majetku štátu na pobreží morí, jazier a riek, ktorých doba platnosti sa zo zákona predlžuje na najmenej 11 rokov, čím sa zachováva výlučné právo jedného koncesionára na využívanie predmetného majetku na hospodárske účely, hoci obdobie platnosti jemu udelenej koncesie už uplynulo, s tým dôsledkom, že iným záujemcom sa odníma akákoľvek možnosť získať predmetný majetok do užívania na základe verejného výberového konania?