24.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/24


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Højesteret (Dánsko) 24. septembra 2014 – DI, konajúci v mene Ajos A/S/Dedičia po Karstenovi Eigilovi Rasmussenovi

(Vec C-441/14)

2014/C 421/34

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Højesteret

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: DI (Dansk Industri), konajúci v mene Ajos A/S

Žalovaný: Dedičia po Karstenovi Eigilovi Rasmussenovi

Prejudiciálne otázky

1.

Zahŕňa všeobecná zásada práva EÚ, zakazujúca diskrimináciu na základe veku, zákaz takej právnej úpravy, akou je dánska právna úprava, podľa ktorej zamestnanci nemajú nárok na odstupné, ak majú nárok na starobný dôchodok vyplácaný ich zamestnávateľom v rámci dôchodkového systému, do ktorého vstúpili pred dosiahnutím veku 50 rokov, bez ohľadu na to, či sa rozhodnú zostať na trhu práce, alebo odísť do dôchodku?

2.

Je zlučiteľné s právom EÚ, ak dánsky súd v spore medzi zamestnancom a súkromným zamestnávateľom, ktorý sa týka vyplatenia odstupného, ktoré zamestnávateľ podľa vnútroštátnej právnej úpravy opísanej v prvej otázke nie je povinný vyplatiť, ale tento výsledok nie je zlučiteľný so všeobecnou zásadou práva EÚ zakazujúcou diskrimináciu na základe veku, vyváži túto zásadu a jej priamy účinok so zásadou právnej istoty a súvisiacou zásadou ochrany legitímnych očakávaní a po tomto vyvážení dospeje k záveru, že zásada právnej istoty musí mať prednosť pred zásadou zákazu diskriminácie na základe veku, v dôsledku čoho zamestnávateľ podľa vnútroštátnej právnej úpravy nie je povinný vyplatiť odstupné? Vnútroštátny súd tiež žiada o usmernenie, pokiaľ ide o to, či skutočnosť, že zamestnanec môže – v závislosti od okolností – žiadať od štátu náhradu škody v dôsledku nezlučiteľnosti dánskych právnych predpisov s právom EÚ, má vplyv na otázku, či také vyváženie prichádza do úvahy.