8.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 439/20


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) 15. septembra 2014 – Fazenda Pública/Beiragás – Companhia de Gás das Beiras SA

(Vec C-423/14)

(2014/C 439/26)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supremo Tribunal Administrativo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Fazenda Pública

Ďalší účastník konania: Beiragás – Companhia de Gás das Beiras SA

Prejudiciálne otázky

1.

Odporuje právu Únie a najmä ustanoveniu článku 78 písm. a) smernice 2006/112/ES (1), aby … poplatok za používanie podzemia, ktorý platí distribútor plynu, bol vyúčtovaný konečnému spotrebiteľovi ako taký a nezávisle od ceny, ktorú konečný spotrebiteľ platí za spotrebovaný plyn, teda bez zahrnutia do uvedenej ceny?

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku, kladie sa táto prejudiciálna otázka:

2.

Odporuje právu Únie a najmä ustanoveniam článkov 73 až 79 smernice 2006/112/ES, aby … v prípade, keď sa poplatok za používanie podzemia, ktorý platí distribútor plynu, vyúčtuje konečnému spotrebiteľovi ako taký a nezávisle od ceny, ktorú konečný spotrebiteľ platí za spotrebovaný plyn, nebol tento poplatok považovaný za základ dane [na účely DPH]?


(1)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, s. 1).