6.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/3


Odvolanie podané 15. júla 2014: Adler Modemärkte AG proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) zo 14. mája 2014 vo veci T-160/12, Adler Modemärkte AG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

(Vec C-343/14 P)

2014/C 351/04

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Adler Modemärkte AG (v zastúpení: J.-C. Plate, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Blufin SpA

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor,

zrušil napadnutý rozsudok,

vrátil vec Všeobecnému súdu,

zaviazal Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolanie je podané proti rozsudku Všeobecného súdu zo 14. mája 2014 vo veci T-160/12, ktorým sa zamieta žaloba Adler Modemärkte AG proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 3. februára 2012 (vec R 1955/2010-2) o námietkovom konaní medzi Blufin SpA a Adler Modemärkte AG.

Odvolateľka uvádza tieto odvolacieho dôvody:

1.

Po prvé sa namieta porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva č. 40/94. Všeobecný súd nesprávne vyložil tento právny predpis a ustálenú judikatúru o určení podobnosti označení a pravdepodobnosti zámeny tým, že podobnosť označení a pravdepodobnosť zámeny kolidujúcich ochranných známok odvodzuje zo zhody zložiek označenia, ktoré zodpovedajú čisto opisnému vecnému údaju o vlastnosti tovaru (konkrétne údaju o „tmavomodrej“ farbe pre tovar, pre ktorý mali byť kolidujúce ochranné známky zapísané), a že z dôvodu chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti v príslušnej skupine verejnosti ich nemožno považovať za odkaz na obchodný pôvod tovaru od konkrétneho podniku pre odlíšenie od tovaru pochádzajúceho od iných podnikov. Všeobecný súd v tejto veci okrem toho nesprávne posúdil právny pojem opisného údaju, pretože nepovažuje „tmavomodrú“ za opisnú na účely opísania požadovaného tovaru, konkrétne oblečenia, resp. nepovažuje „tmavomodrú“ za podstatnú vlastnosť tovaru.

2.

Po druhé bol napadnutý rozsudok vydaný na základe skreslených skutočností. Všeobecný súd poprel, že by vecný údaj „tmavomodrá“ (v príslušných štátnych jazykoch, predovšetkým v taliančine a francúzštine) mal pre dotknuté výrobky tried 18 a 25 význam, ktorý opisuje tovar, hoci kolidujúce označenia nesporne obsahujú „tmavomodrú“ ako čisto opisný vecný údaj o tovare v príslušných jazykoch Únie, a že namietaná ochranná známka sa od talianskeho „blu marino“, a prihlasovaná ochranná známka od francúzskeho „marine bleu“ len nepatrne od týchto vecných údajov odchyľujú. Námietkové oddelenie, ako aj odvolací senát ÚHVT, okrem toho v predchádzajúcom správnom konaní pozitívne konštatovali, že „tmavomodrá“ (v príslušných európskych štátnych jazykoch) predstavuje vecný údaj opisujúci tovar. Týmto zistením je Všeobecný súd viazaný.

3.

Po tretie je rozhodnutie v odôvodnení rozsudku Všeobecného súdu vo vzťahu k významu „tmavomodrej“, ktorá údajne tovar neopisuje, rozporuplné a poukazuje na nedostatok odôvodnenia. Všeobecný súd sám v bode 54 konštatoval, že prvky kolidujúcich označení predstavujú sporný odtieň farby. Všeobecný súd okrem toho v bode 55 konštatoval, že tento význam je „zjavný“.

4.

Po štvrté bolo napadnuté rozhodnutie vydané na základe neuplatniteľného zákonného ustanovenia, konkrétne na základe ustanovení nariadenia (ES) č. 207/2009 (1). Uplatniteľným právom je nariadenia (ES) č. 40/94 (2).


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 078, s. 1).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 011, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146).