15.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 315/41


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Brussel (Belgicko) 7. júla 2014 – SBS Belgium NV/Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

(Vec C-325/14)

2014/C 315/67

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hof van beroep te Brussel

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: SBS Belgium NV

Odporkyňa: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

Prejudiciálna otázka

Uskutočňuje vysielacia organizácia, ktorá vysiela svoje relácie výlučne prostredníctvom techniky známej ako priame alebo bezprostredné zapájanie – t. j. dvojfázového procesu, pri ktorom sa signály prenášajúce jej programy vysielajú pre distribútorov v kódovanej forme prostredníctvom satelitu, pripojenia prostredníctvom optických vláken alebo inými prenosovými prostriedkami (satelit, kábel alebo pripojenie xDSL), pričom signály počas prenosu alebo v súvislosti s ním nie sú prístupné verejnosti, a pri ktorom distribútori poskytujú signály výlučne svojim predplatiteľom, aby si mohli pozrieť relácie, verejný prenos v zmysle článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES (1) z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti?


(1)  Ú. v. ES L 167, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230.