8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/28


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Rüsselsheim (Nemecko) 2. júla 2014 – Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock/Condor Flugdienst GmbH

(Vec C-316/14)

2014/C 303/35

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Rüsselsheim

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock

Žalovaná: Condor Flugdienst GmbH

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa zásahy tretích osôb, ktoré konajú na vlastnú zodpovednosť a na ktoré boli prenesené úlohy patriace k prevádzke leteckej spoločnosti, považovať za mimoriadne okolnosti v zmysle článku 5 ods. 3 nariadenia (1)?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Je pri posúdení relevantné, kto poveril tretiu osobu (letecká spoločnosť, prevádzkovateľ letiska a pod.)?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. ES L 46, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).