8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/27


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Ráckevei Járásbíróság (Maďarsko) 1. júla 2014 – Banif Plus Bank Zrt./Márton Lantos a Mártonné Lantos

(Vec C-312/14)

2014/C 303/34

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Ráckevei Járásbíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Banif Plus Bank Zrt.

Žalovaní: Márton Lantos y Mártonné Lantos

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa vychádzať z toho, že v prípade ponuky (výmennej) operácie klientovi, ktorá – právne koncipovaná ako zmluva o pôžičke v cudzej mene – spočíva v hotovostnej kúpe v čase vyplatenia peňažných prostriedkov a budúcej kúpe v čase ich vrátenia, ktorá sa uskutoční na základe prepočtu sumy vypočítanej v devízach, a v dôsledku ktorej je klientova pôžička vystavená účinkom a rizikám (kurzové riziko), ide o finančný nástroj podľa ustanovení článku 4 ods. 1 bodu 2 (investičné služby a činnosti) a bodu 17 (finančný nástroj), ako aj podľa prílohy I oddielu C bodu 4 (futures, derivátové nástroje) smernice [2994/39/ES] (1)?

2.

Má sa vychádzať z toho, že pri vykonávaní obchodovania na vlastný účet v súvislosti s finančným nástrojom uvedeným v prvej otázke ide podľa ustanovení článku 4 ods. 1 bodu 6 (obchodovanie na vlastný účet) a prílohy I oddielu A bodu 3 (obchodovanie na vlastný účet) smernice 2004/39/ES o investičnú službu alebo investičnú činnosť?

3.

Je finančná inštitúcia povinná vykonať skúmanie primeranosti upravené v článku 19 ods. 4 a 5 smernice a pritom zohľadniť, že futures – ktoré predstavuje investičnú službu v súvislosti s finančnými derivátmi – je ponúkaný ako súčasť iného finančného produktu (a to zmluvy o pôžičke), a že už samotný derivát je komplexným finančným nástrojom? Treba predpokladať, že článok 19 ods. 9 smernice sa neuplatní preto, že vzhľadom na to, že riziká, ktoré klient v súvislosti s pôžičkou a finančným nástrojom znáša, sú vo svojej postate odlišné, je posúdenie primeranosti nevyhnutné, pokiaľ operácia obsahuje finančný derivát?

4.

Má obídenie článku 19 ods. 4 a ods. 5 smernice za následok neplatnosť zmluvy o pôžičke uzatvorenej medzi bankou a klientom?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, s. 1; Mim. vyd. 06/007, s. 263).