8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/7


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 12. mája 2014 – DHL Hub Leipzig GmbH/Hauptzollmat Braunschweig

(Vec C-228/14)

2014/C 303/09

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: DHL Hub Leipzig GmbH

Žalovaný: Hauptzollmat Braunschweig

Prejudiciálna otázka

Považuje sa daň z pridanej hodnoty pri dovoze za tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, nachádza sa pod colným dohľadom a ako taký bol opätovne vyvezený, ale v prípade ktorého vznikol z dôvodu porušenia článku 204 Colného kódexu (1) – tu: opomenutie včas uskutočniť vonkajší tranzitný colný režim Spoločenstva prostredníctvom predloženia príslušnému colnému orgánu pred prepravou do tretej krajiny – colný dlh, za daň, ktorá v zmysle článku 236 ods. 1 Colného kódexu v spojení s ustanoveniami smernice 2006/112 (2) nie je splatná v zmysle zákona, v každom prípade, keď sa nárok ako voči daňovému dlžníkovi uplatňuje voči tomu, komu prináležala táto povinnosť bez toho, aby mal právo disponovať tovarom?


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 , ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, Ú. v. ES L 302, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307.

(2)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, Ú. v. EÚ L 347, s. 1.