8.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finangericht Hamburg (Nemecko) 8. mája 2014 – Eurogate Distribution GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Vec C-226/14)

2014/C 303/08

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finangericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Eurogate Distribution GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Prejudiciálne otázky

1.

Je v rozpore s ustanoveniami smernice 77/388/EHS (1), keď sa daň z pridanej hodnoty pri dovoze vyberá z výrobkov, ktoré sa opätovne vyviezli ako tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, ale z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa článku 204 Colného kódexu (2) – v tomto prípade: oneskorené splnenie povinnosti zapísať prevzatie tovaru z colného skladu najneskôr v čase jeho odberu do skladovej evidencie, ktorá je na to určená – vznikol colný dlh?

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku:

2.

Stanovujú ustanovenia smernice 77/388/EHS povinnosť, aby sa v takých prípadoch vyberala z výrobkov daň z pridanej hodnoty pri dovoze alebo majú členské štáty v tejto súvislosti priestor na voľnú úvahu?

a

3.

Je držiteľ colného skladu, ktorý v rámci poskytovania služieb uskladní vo svojom sklade tovar pochádzajúci z tretej krajiny bez toho, aby ním mohol disponovať, dlžníkom dane z pridanej hodnoty pri dovoze, ktorá vznikla v dôsledku nesplnenia jeho povinnosti v zmysle článku 10 ods. 3 druhého pododseku smernice 77/388/EHS v spojení s článkom 204 ods. 1 Colného kódexu, a to aj vtedy, keď sa predmet nepoužije v zmysle článku 17 ods. 2 písm. a) smernice 77/388/EHS na účely jeho zdaniteľných plnení?


(1)  Šiesta smernica Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia , Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001 s. 23.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 , ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, Ú. v. ES L 302, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307.