24.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/17


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vărchoven administrativen săd (Bulharsko) 14. apríla 2014 – EasyPay AD, Finance Engineering AD/Ministerski savet na Republika Bălgarija, Nacionalen osiguritelen institut

(Vec C-185/14)

2014/C 194/21

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vărchoven administrativen săd

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľky kasačného opravného prostriedku: EasyPay AD, Finance Engineering AD

Odporcovia v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Ministerski savet na Republika Bălgarija, Nacionalen osiguritelen institut

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa poštová služba, akou je služba poštového prevodu peňazí, ktorou sú peňažné prostriedky odosielateľa, v tomto prípade prostriedky štátu, poukazované príjemcovi, osobe, ktorej prináležia sociálne dávky, považovať za službu nepatriacu do pôsobnosti smernice 97/67/ES (1), zmenenej a doplnenej smernicou 2002/39/ES (2) a smernicou 2008/6/ES (3), a vzťahujú sa potom na ňu ustanovenia článkov 106 ZFEÚ a 107 ZFEÚ?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, majú sa články 106 ZFEÚ a 107 ZFEÚ vykladať tak, že nepripúšťajú obmedzenie hospodárskej súťaže pri poskytovaní poštových služieb, ako sú tie, o ktoré v konaní ide, ak sú odôvodnené naliehavými dôvodmi v spojení so zabezpečením ústavného práva občanov a sociálnej politiky štátu a zároveň tieto služby možno podľa ich povahy kvalifikovať ako služby všeobecného hospodárskeho záujmu, za predpokladu, že odmena prijatá poskytovateľom týchto služieb predstavuje kompenzáciu, ktorá nepresahuje sumu stanovenú v článku 2 ods. 1 písm. a) rozhodnutia Európskej komisie z 20. decembra 2011 K(2011) 9380?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (Ú. v. ES L 15, s. 14; Mim. vyd. 06/003, s. 71).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/39/ES z 10. júna 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (Ú. v. ES L 176, s. 21; Mim. vyd. 06/004, s. 316).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/6/ES z 20. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES s ohľadom na úplné dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 52, s. 3).