24.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/11


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 21. marca 2014 – Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino/Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno

(Vec C-131/14)

2014/C 194/13

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Corte suprema di cassazione

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ kasačného opravného prostriedku: Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino

Odporcovia v kasačnom konaní: Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno

Prejudiciálna otázka

Majú sa nariadenie Komisie (ES) č. 1047/2001 (1) a nariadenie Rady č. 2988/95 (2) vykladať v tom zmysle, že konanie prevádzkovateľa A pochádzajúceho z členského štátu (Malvi sas), ktorý nevlastní dovoznú licenciu alebo vyčerpal pridelenú kvótu, nadobudne určitý tovar od prevádzkovateľa B pochádzajúceho z členského štátu (Tonini Roberto & C. sas), ktorý tento tovar predtým kúpil od dodávateľa z tretej krajiny (Bananaservice srl), pričom pred preclením v colnom sklade ho previedol na prevádzkovateľa C pochádzajúceho z členského štátu (L’Olivo Maria), ktorý na základe splnenia stanovených požiadaviek získal licenciu v rámci danej kvóty a bez prevodu tejto licencie uviedol predmetný tovar do voľného obehu v Európskom spoločenstve s cieľom predať ho po preclení a za primeranú odmenu nižšiu než osobitná daň za dovoz nad rámec kvóty uvedenému prevádzkovateľovi B (Tonini Roberto & C. sas), ktorý ho predal prevádzkovateľovi A (Malvi sas), je zakázané a predstavuje zneužitie práva a fiktívne konanie?


(1)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1047/2001 z 30. mája 2001, ktoré zavádza systém dovozných licencií a osvedčení o pôvode a stanovuje metódu správy colných kvót pre cesnak dovážaný z tretích krajín [neoficiálny preklad] (Ú. v. ES L 145, s. 35).

(2)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, s. 1; Mim. vyd. 01/001, s. 340).