10.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 175/24


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 17. marca 2014 – UAB „Sveda“/Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Vec C-126/14)

2014/C 175/29

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: UAB „Sveda“

Žalovaná: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Vedľajší účastník konania: Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Prejudiciálna otázka

Možno článok 168 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1) vykladať v tom zmysle, že zdaniteľnú osobu oprávňuje na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe pri výrobe a nadobudnutí investičného majetku určeného na také podnikateľské účely, o aké ide v prejednávanej veci, ktorý i) je priamo určený na bezodplatné používanie verejnosťou, ale ii) možno ho považovať za prostriedok na pritiahnutie návštevníkov do lokality, kde zdaniteľná osoba pri výkone svojich ekonomických činností plánuje dodávať tovary a/alebo poskytovať služby?


(1)  Ú. v. EÚ L 347, s. 1.