1.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 61/9


Žaloba podaná 29. novembra 2013 — Nezi/ÚHVT — Etam (E)

(Vec T-645/13)

2014/C 61/15

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: Efcharis Nezi (Mykonos, Grécko) (v zastúpení: A. Salkitzoglou, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Etam SAS (Clichy, Francúzsko)

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 3. októbra 2013 vo veci R 329/2013-4,

zmenil dotknuté rozhodnutie tak, že zapíše ochrannú známku žalobcu pre všetky tovary a služby označené v prihláške, a

zaviaže žalovaného na úhradu trov konania žalobcu vrátane trov konania prípadných vedľajších účastníkov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobca.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka „E“ pre tovary a služby zaradené do tried 14, 16, 18, 25, 26, 35 a 40 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 8701138.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: obrazová ochranná známka Spoločenstva „E“ pre tovary zaradené do tried 3, 18 a 25.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: čiastočné zrušenie rozhodnutia námietkového oddelenia.

Dôvody žaloby:

nedodržanie Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

nedodržanie článku 4 nariadenia č. 207/2009,

nedodržanie článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009,

nedodržanie článku 76 nariadenia č. 207/2009, a

nedodržanie článkov 15 a 42 nariadenia č. 207/2009.