1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/14


Žaloba podaná 22. novembra 2013 — Pell Amar Cosmetics/ÚHVT — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)

(Vec T-621/13)

2014/C 31/25

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: rumunčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Pell Amar Cosmetics SRL (Băile, Rumunsko) (v zastúpení: E. Grecu, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Alva Management GmbH (Icking, Nemecko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) vo veci R 388/2013-4 a

zaviazal žalovaného a ďalšieho účastníka konania pred odvolacím senátom na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka čiernej a bielej farby obsahujúca slovný prvok „Pell amar dr. Ionescu — Calinesti“ — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 10 109 981.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: ochranná známka Spoločenstva zapísaná pod č. 6 645 071, nemecká ochranná známka zapísaná pod č. 1 161 287, ako aj slovná ochranná známka „PERLAMAR“ zapísaná ako medzinárodná ochranná známka pod č. 588 232 a č. 657 169.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: nesprávne uplatnenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady č. 207/2009, pretože medzi prihlasovanou ochrannou známkou a ochrannou známkou uvedenou na podporu námietky neexistuje žiadna pravdepodobnosť zámeny.