27.4.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 123/25


Žaloba podaná 13. marca 2013 — Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology/Komisia

(Vec T-146/13)

2013/C 123/43

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology LLC (Shaoxing, Čína) (v zastúpení: V. Akritidis a Y. Melin, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

na základe článku 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie zrušil rozhodnutie Európskej komisie č. H4/JN/Ref.t13.000011 oznámené listom z 3. januára 2013, ktorým bola žalobkyňa informovaná, že nebude preskúmaná jej žiadosť, ktorou sa domáhala priznania štatútu podniku pôsobiaceho v trhovom hospodárstve, predložená podľa článku 2 ods. 7 písm. b) nariadenia Rady č. 1225/2009, v rámci antidumpingového konania týkajúceho sa dovozov fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a ich hlavných komponentov pochádzajúcich z Číny, ktoré bolo začaté 6. septembra 2012 (AD 590),

rozhodol, že na žalobkyňu sa v rámci prejednávanej žaloby neuplatňuje na základe článku 277 Zmluvy o fungovaní Európskej únie nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1168/2012 z 12. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 344, s. 1),

a z tohto dôvodu rozhodol, že Komisia a prípadní vedľajší účastníci konania znášajú všetky trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza jediný žalobný dôvod, ktorý je rovnaký ako žalobný dôvod uvedený v rámci veci T-143/13, Zhejiang Heda Solar Technology/Komisia.