27.4.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 123/19


Žaloba podaná 19. februára 2013 — Cadbury Holdings/ÚHVT — Société des produits Nestlé (čokoládová tyčinka v tvare štyroch prstov)

(Vec T-112/13)

2013/C 123/32

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Cadbury Holdings Ltd (Uxbridge, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: T. Mitcheson, barrister, P. Walsh a S. Dunstan, solicitors)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Švajčiarsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu vo veci R 513/2011-2 z 11. decembra 2012 okrem časti, v ktorej odvolací senát rozhodol, že ochranná známka neobsahuje vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť podľa článku 7 ods. 1 písm. b) a

zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania a ďalšieho účastníka konania na náhradu trov konania pred zrušovacím oddelením a odvolacím senátom.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: trojrozmerná ochranná známka predstavujúca čokoládovú tyčinku v tvare štyroch prstov pre tovary zaradené do triedy 30 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 2 632 529.

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: žalobkyňa.

Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti: dôvody na vyhlásenie neplatnosti sú tie uvedené v článku 52 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. b), c), d) a článkom 7 ods. 1 písm. e) bodom ii) nariadenia Rady č. 207/2009.

Rozhodnutie zrušovacieho oddelenia: vyhlásenie ochrannej známky Spoločenstva za neplatnú.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zrušenie napadnutého rozhodnutia.

Dôvody žaloby: porušenie článku 52 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. b), c), d) a článkom 7 ods. 1 písm. e) bodom ii) nariadenia Rady č. 207/2009.