22.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/42


Uznesenie Všeobecného súdu zo 17. apríla 2015 – Microsoft/ÚHVT – Softkinetic Software (KINECT)

(Vec T-536/13) (1)

(2015/C 205/56)

Jazyk konania: angličtina

Predsedníčka druhej komory nariadila výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 377, 21.12.2013.