24.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/38


Uznesenie Všeobecného súdu z 28. apríla 2014 – Deweerdt a i./Dvor audítorov

(Vec T-132/13) (1)

2014/C 194/52

Jazyk konania: francúzština

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 123, 27.4.2013.