8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/20


Rozsudok Všeobecného súdu z 23. januára 2014 — Komisia/BO

(Vec T-174/13 P) (1)

(Odvolanie - Verejná služba - Zmluvní zamestnanci - Sociálne zabezpečenie - Náhrada cestovných výdavkov - Cestovné výdavky z dôvodov jazykovej výučby - Článok 19 ods. 2 spoločných pravidiel pre zdravotné poistenie úradníkov Európskych spoločenstiev - Hlava II, kapitola 12, bod 2.5 všeobecných vykonávacích pravidiel úhrad liečebných nákladov)

2014/C 71/37

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: BO (Amman, Jordánsko) (v zastúpení: L. Levi, M. Vandenbussche a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu pre verejnú službu Európskej únie (prvá komora) z 15. januára 2013, BO/Komisia (F-27/11, zatiaľ neuverejnený v Zbierke), ktoré smeruje k zrušeniu tohto rozsudku

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré BO vynaložil v konaní na tomto stupni.


(1)  Ú. v. EÚ C 164, 8.6.2013.