23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/29


Rozsudok Všeobecného súdu z 24. septembra 2015 – Taliansko a Španielsko/Komisia

(Spojené veci T-124/13 a T-191/13) (1)

((„Jazykový režim - Oznámenia o všeobecných výberových konaniach na účely prijatia do zamestnania administrátorov a asistentov - Výber druhého jazyka spomedzi troch jazykov - Jazyk komunikácie s uchádzačmi vo výberových konaniach - Nariadenie č. 1 - Článok 1d ods. 1, článok 27 a článok 28 písm. f) služobného poriadku - Zásada zákazu diskriminácie - Proporcionalita“))

(2015/C 389/30)

Jazyky konania: taliančina a španielčina

Účastníci konania

Žalobcovia: Talianska republika (v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci P. Gentili, avvocato dello Stato) (vec T-124/13) a Španielske kráľovstvo (v zastúpení: pôvodne S. Centeno Huerta, neskôr J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado) (vec T-191/13)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: vo veci T-124/13, J. Currall, B. Eggers a G. Gattinara, a vo veci T-191/13, J. Curral, J. Baquero Cruz a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobkyňu Taliansku republiku: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: pôvodne S. Centeno Huerta, neskôr J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado)

Predmet veci

Vo veci T-124/13 návrh na zrušenie po prvé oznámenia o všeobecnom výberovom konaní EPSO/AST/125/12 vyhlásenom na účely vytvorenia rezervy pre budúci nábor asistentov v oblastiach Audit, Financie/Účtovníctvo a Ekonomika/Štatistika (Ú. v. EÚ C 394, 2012, s. 40), po druhé oznámenia o všeobecnom výberovom konaní EPSO/AST/126/12 vyhlásenom na účely vytvorenia rezervy pre budúci nábor asistentov v oblastiach Biológia, vedy o živej prírode a zdravotné vedy, Chémia, Fyzika a náuka o materiáloch, Jadrový výskum, Stavebné a strojárske inžinierstvo, Elektrotechnické a elektronické inžinierstvo (Ú. v. EÚ C 394, 2012, s. 41), a po tretie oznámenia o všeobecnom výberovom konaní EPSO/AD/248/13 vyhlásenom na účely vytvorenia rezervy pre budúci nábor úradníkov platovej triedy AD6 v odbore správy budov v oblastiach Bezpečnosť budov a Stavebné inžinierstvo pre techniku budov (Ú. v. EÚ C 29, 2013, s. 4), a vo veci T-191/13 návrh na zrušenie oznámenia o všeobecnom výberovom konaní EPSO/AD/248/13

Výrok rozsudku

1.

Veci T-124/13 a T-191/13 sú spojené na účely rozsudku.

2.

Oznámenie o všeobecnom výberovom konaní EPSO/AST/125/12 vyhlásenom na účely vytvorenia rezervy pre budúci nábor asistentov v oblastiach Audit, Financie/Účtovníctvo a Ekonomika/Štatistika, oznámenie o všeobecnom výberovom konaní EPSO/AST/126/12 vyhlásenom na účely vytvorenia rezervy pre budúci nábor asistentov v oblastiach Biológia, vedy o živej prírode a zdravotné vedy, Chémia, Fyzika a náuka o materiáloch, Jadrový výskum, Stavebné a strojárske inžinierstvo, Elektrotechnické a elektronické inžinierstvo ako aj oznámenie o všeobecnom výberovom konaní EPSO/AD/248/13 vyhlásenom na účely vytvorenia rezervy pre budúci nábor úradníkov platovej triedy AD6 v odbore správy budov v oblastiach Bezpečnosť budov a Stavebné inžinierstvo pre techniku budov sa zrušujú.

3.

Európska komisia znáša okrem svojich vlastných trov konania trovy konania Talianskej republiky vo veci T-124/13 a trovy konania Španielskeho kráľovstva vo veci T-191/13.

4.

Španielske kráľovstvo znáša svoje vlastné trovy konania týkajúce sa svojho vedľajšieho účastníctva vo veci T-124/13.


(1)  Ú. v. EÚ C 164, 8.6.2013.