24.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/23


Rozsudok Všeobecného súdu z 8. mája 2014 – Pedro Group/ÚHVT – Cortefiel (PEDRO)

(Vec T-38/13) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva PEDRO - Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva Pedro del Hierro - Čiastočné zamietnutie zápisu - Relatívne dôvody zamietnutia - Riadne používanie skoršej ochrannej známky - Vysoká rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

2014/C 194/30

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Pedro Group Pte Ltd (Singapur, Singapur) (v zastúpení: B. Brandreth, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: M. Vuijst a J. Crespo Carillo, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Cortefiel, SA (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: pôvodne H. Mosback, P. López Ronda, G. Macias Bonilla a G. Marín Raigal, neskôr P. López Ronda, G. Macias Bonilla a G. Marín Raigal, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 26. novembra 2012 (vec R 271/2011-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Cortefiel, SA, a Pedro Group Pte Ltd

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Pedro Group Pte Ltd je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 101, 6.4.2013.