20.7.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 207/59


Žaloba podaná 26. apríla 2013 — ZZ/Komisia

(Vec F-37/13)

2013/C 207/100

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Rodrigues a A. Blot, avocats)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia OLAF-u, ktorým sa zamieta žiadosť žalobcu o obnovenie zmluvy v nadväznosti na zrušenie tohto rozhodnutia rozsudkom Súdu pre verejnú službu a návrh na náhradu nemajetkovej a majetkovej ujmy, ktorá bola žalobcovi údajne spôsobená

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy (OOUPZ) z 8. augusta 2012, ktorým sa zamieta žiadosť žalobcu o obnovenie zmluvy,

ak je to potrebné, zrušiť implicitné rozhodnutie z 12. augusta 2010, ktorým sa zamieta žiadosť žalobcu o obnovenie zmluvy, ak by jeho zrušenie bolo napadnuté v rámci odvolania pred Všeobecným súdom,

a v prípade potreby zrušiť rozhodnutie OOUPZ zo 17. januára 2013, ktorým sa zamieta sťažnosť podaná žalobcom 21. septembra 2012,

nahradiť žalobcovi majetkovú ujmu vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi mzdou, ktorú by poberal, ak by mu bola obnovená zmluva dočasného zamestnanca v rámci OLAF-u na štyri roky a mzdou, ktorú poberá od mája 2011 (s prihliadnutím na jeho práva na dôchodok a bežný kariérny postup),

nahradiť majetkovú ujmu spôsobenú žalobcovi stratou príležitosti získať zmluvu na dobu neurčitú, ktorá má byť stanovená ex aequo et bono a približne vo výške 250 000 eur,

nahradiť nemajetkovú ujmu stanovenú ex aequo et bono a približne vo výške 10 000 eur,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.