10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/35


Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 29. augusta 2016 – Boyd/Komisia

(Vec F-19/13) (1)

(2016/C 371/42)

Jazyk konania: francúzština

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 123, 27.4.2013, s. 30.