21.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 377/7


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 14. októbra 2013 — Gazprom OAO, ďalší účastník konania: Litovská republika

(Vec C-536/13)

2013/C 377/14

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Gazprom OAO

Ďalší účastník konania: Litovská republika, zastúpená Ministerstvom energetiky Litovskej republiky

Prejudiciálne otázky

1.

Ak rozhodcovský súd vydá súdne rozhodnutie, ktorým sa zakazuje súdne konanie, a tým zakáže určitej osobe, aby uplatnila určité nároky pred súdom členského štátu, ktorý má podľa pravidiel týkajúcich sa právomoci obsiahnutých v nariadení Brusel I (1) právomoc meritórne prejednať občianskoprávnu vec, má súd členského štátu právo odmietnuť uznať takéto rozhodnutie rozhodcovského súdu, lebo obmedzuje právo súdu, aby sám určil, či má právomoc prejednať vec podľa pravidiel týkajúcich sa právomoci obsiahnutých v nariadení Brusel I?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, platí to isté aj v prípade, ak sa súdnym rozhodnutím, ktorým sa zakazuje súdne konanie, vydaným rozhodcovským súdom ukladá účastníkovi konania povinnosť obmedziť svoje nároky vo veci, ktorá sa prejednáva v inom členskom štáte, a súd tohto členského štátu má právomoc prejednať túto vec podľa pravidiel týkajúcich sa právomoci obsiahnutých v nariadení Brusel I?

3.

Môže vnútroštátny súd v snahe zaručiť prednosť práva Európskej únie a úplnú účinnosť nariadenia Brusel I odmietnuť uznať rozhodnutie rozhodcovského súdu, ak takéto rozhodnutie obmedzuje právo vnútroštátneho súdu rozhodnúť o svojej vlastnej právomoci a oprávneniach vo veci, ktorá spadá do pôsobnosti nariadenia Brusel I?


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1; Mim. vyd. 19/004).