30.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 352/9


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance de Namur (Belgicko) 27. septembra 2013 — Belgacom SA, právny nástupca Belgacom Mobile SA/Province de Namur

(Vec C-517/13)

2013/C 352/17

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal de première instance de Namur

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Belgacom SA, právny nástupca Belgacom Mobile SA

Žalovaná: Province de Namur

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné siete a služby (smernica o povolení) (1) vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby štátny orgán alebo miestny správny orgán z rozpočtových dôvodov, ktoré nesúvisia s cieľmi tohto povolenia, zaviedol poplatok za infraštruktúru mobilných komunikácií používaných pri výkone činností, ktoré spadajú pod všeobecné povolenie udelené na základe uvedenej smernice (prípadne s rozlíšením situácie, keď je infraštruktúra umiestnená na súkromnom majetku a situácie, keď je umiestnená na verejnom majetku)?

2.

Má sa článok 6 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné siete a služby (smernica o povolení) vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby právny predpis štátneho orgánu alebo miestneho správneho orgánu orgán z rozpočtových dôvodov, ktoré nesúvisia s cieľmi tohto povolenia, zaviedol poplatok za infraštruktúru mobilných komunikácií, ktorý nie je uvedený medzi podmienkami vymenovanými v časti A prílohy k predmetnej smernici najmä preto, že nepredstavuje správny poplatok v zmysle článku 12?


(1)  Ú. v. ES L 108, s. 21; Mim. vyd. 13/029, s. 337.