16.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 336/10


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 3. septembra 2013 — Adala Bero

(Vec C-473/13)

2013/C 336/20

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Dotknutá osoba a sťažovateľka: Adala Bero

Zúčastnený orgán: Regierungspräsidium Kassel

Prejudiciálna otázka

Vyplýva z článku 16 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (1), povinnosť členského štátu vykonávať zaistenie na účely odsunu v zásade v špecializovaných zariadeniach aj v prípade, ak takéto zariadenia existujú iba v jednom územnom celku tohto členského štátu, v ostatných územných celkoch však neexistujú?


(1)  Ú. v. EÚ L 348, s. 98.