20.7.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 207/10


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale Per il Lazio (Taliansko) 15. apríla 2013 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico

(Vec C-208/13)

2013/C 207/18

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale Per il Lazio

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Žalovaní: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico

Prejudiciálne otázky

1.

Sú ustanovenia vnútroštátneho práva členských štátov Únie, ktoré stanovujú minimálne prevádzkové náklady v odvetví automobilovej dopravy a zahŕňajú heteronómny spôsob stanovenia konštitutívneho prvku poplatku za služby, t. j. zmluvnej ceny, zlučiteľné s ochranou voľnej hospodárskej súťaže, voľného pohybu firiem, slobodou usadiť sa a poskytovania služieb (podľa článku 4 ods. 3 ZEÚ a článkov 101, 49, 56 a 96 ZFEÚ) a v akom rozsahu?

2.

Možno obmedzenia uvedených zásad odôvodniť potrebami ochrany verejného záujmu týkajúceho sa bezpečnosti cestnej premávky, prípadne za akých podmienok, a môže sa v rámci uvedenej funkčnej perspektívy uplatniť stanovenie minimálnych prevádzkových nákladov podľa ustanovenia článku 83a zákonného dekrétu č. 112/2008 v znení neskorších predpisov?

3.

Môže sa stanovenie minimálnych prevádzkových nákladov v rámci uvedeného hľadiska ďalej ponechať, pri neexistencii legislatívne predurčených kritérií, na dobrovoľné dohody medzi kategóriami dotknutých subjektov a, subsidiárne, na orgány, ktorých zloženie sa vyznačuje silnou prítomnosťou osôb zastupujúcich súkromné hospodárske subjekty daného odvetvia?