15.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 171/14


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bayerisches Verwaltungsgericht München (Nemecko) 18. marca 2013 — Herbaria Kräuterparadies GmbH/Freistaat Bayern

(Vec C-137/13)

2013/C 171/27

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bayerisches Verwaltungsgericht München

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Herbaria Kräuterparadies GmbH

Žalovaný: Freistaat Bayern

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 27 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 889/2008 (1) chápať v tom zmysle, že používanie uvedených látok je právnymi predpismi schválené len vtedy, keď právny predpis Únie alebo vnútroštátny právny predpis zlučiteľný s právom Únie pre potravinu, do ktorej sa uvedené látky majú zapracovať, priamo stanovuje pridávanie uvedených látok alebo aspoň minimálny obsah týchto látok, ktoré sa majú zapracovať?

2.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku: má sa článok 27 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 889/2008 chápať v tom zmysle, že používanie uvedených látok je právnymi predpismi schválené aj v prípadoch, v ktorých by bolo uvedenie potraviny na trh ako potravinového doplnku, resp. pri použití zdravotných tvrdení bez pridania minimálne jednej z uvedených látok, pre spotrebiteľov zavádzajúce a klamlivé, pretože potravina vzhľadom na nízku koncentráciu jednej z uvedených látok nemôže plniť svoj výživový účel, resp. svoj účel vyjadrený zdravotným tvrdením?

3.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku: má sa článok 27 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 889/2008 chápať v tom zmysle, že používanie uvedených látok je právnymi predpismi schválené aj v prípadoch, v ktorých sa určité zdravotné tvrdenia môžu použiť len v prípade potravín, ktoré obsahujú konkrétne tzv. významné množstvo aspoň jednej z uvedených látok?


(1)  Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 250, s. 1).