ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora)

z 5. júna 2014 ( *1 )

„Autorské práva — Informačná spoločnosť — Smernica 2001/29/ES — Článok 5 ods. 1 a 5 — Rozmnožovanie — Výnimky a obmedzenia — Vytváranie kópií internetovej stránky na obrazovke a vo vyrovnávacej pamäti pevného disku počas prehliadania internetu — Úkon dočasného rozmnožovania — Prechodný alebo náhodný úkon — Integrálna a podstatná časť technologického procesu — Oprávnené použitie — Samostatný hospodársky význam“

Vo veci C‑360/13,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Supreme Court of the United Kingdom (Spojené kráľovstvo) z 24. júna 2013 a doručený Súdnemu dvoru 27. júna 2013, ktorý súvisí s konaním:

Public Relations Consultants Association Ltd

proti

Newspaper Licensing Agency Ltd a i.,

SÚDNY DVOR (štvrtá komora),

v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovia M. Safjan, J. Malenovský (spravodajca), A. Prechal a K. Jürimäe,

generálny advokát: M. Szpunar,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

Public Relations Consultants Association Ltd, v zastúpení: M. Hart, solicitor,

Newspaper Licensing Agency Ltd a i., v zastúpení: S. Clark, solicitor,

vláda Spojeného kráľovstva, v zastúpení: L. Christie, splnomocnený zástupca,

talianska vláda, v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci M. Santoro, avvocato dello Stato,

poľská vláda, v zastúpení: B. Majczyna, splnomocnený zástupca,

Európska komisia, v zastúpení: J. Samnadda, splnomocnená zástupkyňa,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

Rozsudok

1

Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 5 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230).

2

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Public Relations Consultants Association Ltd (ďalej len „PRCA“) a spoločnosťou Newspaper Licensing Agency Ltd a i. (ďalej len „NLA“) v otázke povinnosti získať súhlas nositeľa autorského práva k prehliadaniu internetových stránok, ktoré zahŕňa vytvorenie kópií týchto stránok na obrazovke počítača užívateľa a v internetovej vyrovnávacej pamäti pevného disku počas prehliadania internetu tohto počítača.

Právny rámec

Právo Únie

3

Odôvodnenia 5, 9, 31 a 33 smernice 2001/29 znejú takto:

„(5)

Technologický rozvoj znásobil a rozlíšil vektory tvorby, výroby a využívania. Hoci nie sú potrebné žiadne nové koncepcie ochrany duševného vlastníctva, súčasné právne predpisy o autorských právach a s nimi súvisiacich právach je potrebné upraviť a doplniť tak, aby primerane zodpovedali súčasnej hospodárskej realite, ako sú napríklad nové formy využívania.

(9)

Akákoľvek harmonizácia autorských práv a s nimi súvisiacich práv musí byť založená na vysokej úrovni ochrany, pretože tieto práva sú podstatou pre duševnú tvorbu. …

(31)

Je potrebné zabezpečiť primeranú rovnováhu práv a záujmov medzi rôznymi kategóriami nositeľov práv, ako aj medzi rôznymi kategóriami nositeľov práv a používateľmi predmetov ochrany. …

(33)

Na výlučné právo rozmnožovania by sa mala vzťahovať výnimka, ktorá by umožnila, aby niektoré prípady dočasného rozmnožovania, ako sú napríklad prechodné alebo náhodné rozmnožovania tvoriace integrálnu alebo podstatnú časť technologického procesu a uskutočnené na jediný účel umožniť buď účinnú transmisiu v sieti medzi treťou stranou prostredníctvom sprostredkovateľa, alebo na oprávnené použitie diela, alebo iného predmetu ochrany. Dotknuté prípady rozmnožovania nesmú mať žiadnu vlastnú ekonomickú hodnotu. Do tej miery, pokiaľ spĺňajú tieto podmienky, môže táto výnimka zahŕňať také prípady, ktoré umožňujú prezeranie a tiež zrýchlené ukladanie do pamäte osobných počítačov vrátane tých, ktoré umožňujú plynulé fungovanie transmisných systémov, za podmienky, že sprostredkovateľ nemodifikuje danú informáciu a nezasahuje do oprávneného používania technológie na získavanie údajov o používaní informácie, ktorá je široko uznávaná a používaná v priemysle. Používanie sa musí považovať za oprávnené, keď je autorizované nositeľom práv alebo keď nie je obmedzené zákonom.“

4

Článok 2 písm. a) tejto smernice uvádza:

„Členské štáty ustanovia výlučné právo udeliť súhlas alebo zakázať priame alebo nepriame, dočasné alebo trvalé rozmnožovanie akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek formou, v celku alebo v časti:

a)

pre autorov k ich dielam; …“.

5

Podľa článku 5 ods. 1 a 5 uvedenej smernice:

„1.   Prípady dočasného rozmnožovania uvedené v článku 2, ktoré sú prechodné alebo náhodné/a/sú integrálnou alebo podstatnou časťou technologického procesu a ktorých jediným účelom je umožniť:

a)

transmisiu v sieti medzi tretími stranami cez sprostredkovateľa alebo

b)

oprávnené použitie

diela alebo iného predmetu ochrany, a ktoré nemá žiadny samostatný ekonomický význam, je vyňaté z práva na vyhotovenie rozmnoženiny podľa článku 2.

5.   Výnimky a obmedzenia ustanovené v odsekoch 1, 2, 3 a 4 sa budú uplatňovať iba v niektorých osobitných prípadoch, pri ktorých nedochádza ku konfliktu s bežným využívaním diela alebo predmetu ochrany a ktoré neodôvodnene nepoškodzujú oprávnené záujmy nositeľa práv.“

Právo Spojeného kráľovstva

6

Článok 5 ods. 1 smernice 2001/29 bol prebratý do vnútroštátneho práva článkom 28A zákona o autorských právach, dizajnoch a patentoch z roku 1988 (Copyright, Designs and Patents Act 1988).

Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka

7

PRCA je organizácia združujúca odborníkov z oblasti public relations. Tí využívajú službu monitoringu médií, ktorú ponúka skupina spoločností Meltwater (ďalej len „Meltwater“), ktorá im on‑line sprístupňuje správy z monitoringu novinových článkov uverejnených na internete s tým, že tieto správy sú vytvárané na základe kľúčových slov poskytnutých zákazníkmi.

8

NLA je subjekt zriadený vydavateľmi novín zo Spojeného kráľovstva, ktorý poskytuje kolektívne licencie k obsahu novín.

9

NLA sa domnieva, že Meltwater a jej zákazníci musia získať súhlas nositeľa autorského práva, aby mohli poskytovať, resp. prijímať službu monitoringu médií.

10

Skupina Meltwater súhlasila s nákupom licencie k internetovej databáze. PRCA však naďalej tvrdila, že k tomu, aby zákazníci skupiny Meltwater získali monitorovacie správy on‑line, nie je potrebná licencia.

11

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division a Court of Appeal (England & Wales), ktorým bol spor predložený, rozhodli, že k tomu, aby mohli členovia PRCA používať služby skupiny Meltwater, musia získať licenciu alebo povolenie NLA.

12

PRCA sa proti tomuto rozhodnutiu odvolala na Supreme Court of the United Kingdom, pričom konkrétne tvrdila, že jej členovia nepotrebujú súhlas zo strany nositeľov práv, pokiaľ si iba prehliadajú monitorovacie správy na internetovej stránke skupiny Meltwater.

13

NLA tvrdila, že k tejto činnosti je nevyhnutný súhlas nositeľov autorských práv, keďže prehliadanie internetovej stránky vedie k vzniku kópie na obrazovke počítača užívateľa (ďalej len „kópie na obrazovke“) a kópie v internetovej vyrovnávacej pamäti pevného disku tohto počítača (ďalej len „kópie vo vyrovnávacej pamäti“). Tieto kópie predstavujú „rozmnožovanie“ v zmysle článku 2 smernice 2001/29, ktoré nepodlieha výnimke uvedenej v článku 5 ods. 1 tejto smernice.

14

Vnútroštátny súd uvádza, že konanie, ktoré pred ním prebieha, sa týka otázky, či užívatelia internetu, ktorí si prezerajú internetové stránky na svojich počítačoch bez toho, aby sťahovali, tlačili alebo iným spôsobom zhotovovali ich kópie, porušujú autorské práva z toho dôvodu, že na obrazovke a vo vyrovnávacej pamäti vytvárajú kópie, pokiaľ k vytváraniu takýchto kópií nemali povolenie nositeľov autorských práv.

15

V tejto súvislosti vnútroštátny súd najprv uvádza, že pri prehliadaní internetovej stránky na počítači užívateľom, ktorý tieto stránky neukladá, vyžadujú dotknuté technologické procesy vytvorenie uvedených kópií. Kópie vo vyrovnávacej pamäti alebo na obrazovke sa vytvárajú automaticky pri prehliadaní internetu a nevyžadujú iný ľudský zásah, iba rozhodnutie navštíviť príslušnú internetovú stránku. Kópie na obrazovke a vo vyrovnávacej pamäti sa uchovávajú iba do skončenia procesov súvisiacich s používaním internetu. Vymazanie týchto kópií si nevyžaduje žiaden ľudský zásah. Dotknutý užívateľ môže kópie vo vyrovnávacej pamäti vymazať úmyselne. Ak to však nespraví, budú v rámci bežnej prevádzky počítača nahradené iným materiálom v časovom intervale, ktorý bude závisieť od kapacity a rozsahu vyrovnávacej pamäti a od načasovania používania internetu dotknutým užívateľom.

16

Okrem toho vnútroštátny súd spresňuje, že kópia na obrazovke je podstatnou súčasťou technologického procesu, bez ktorého by nebolo možné internetovú stránku prehliadať, a zostane na obrazovke dovtedy, kým užívateľ príslušnú internetovú stránku neopustí. Internetová vyrovnávacia pamäť je charakteristickou črtou najnovšej technológie prehliadania internetu a bez nej by internet nemohol zvládnuť súčasný objem on‑line dátových prenosov a nefungoval by správne. Vytváranie kópií na obrazovke a vo vyrovnávacej pamäti je tiež nevyhnutné pre správne a efektívne fungovanie technických procesov zapojených do prehliadania internetu.

17

Nakoniec uvedený súd zdôrazňuje, že pri prezeraní internetu obvykle nie je zámerom užívateľa zhotoviť kópiu zobrazenia, iba ak by sa ju rozhodol stiahnuť alebo vytlačiť. Jeho cieľom je prezeranie obsahu vybranej internetovej stránky. Kópia na obrazovke a v internetovej vyrovnávacej pamäti sú iba vedľajším dôsledkom používania počítača na prezeranie internetovej schránky.

18

V súvislosti s vyššie uvedenými úvahami dospel vnútroštátny súd k záveru, že kópie na obrazovke a kópie vo vyrovnávacej pamäti spĺňajú podmienky uvedené v článku 5 ods. 1 smernice 2001/29. Podanie návrhu na začatie prejudiciálneho konania však môže byť účelné na zabezpečenie jednotného uplatňovania práva Európskej únie na celom území Európskej únie.

19

V tejto súvislosti spresňuje, že má pochybnosť o otázke, či sú uvedené kópie dočasné, či sú prechodné alebo náhodné a či sú integrálnou a podstatnou súčasťou technologického procesu. Naopak, podľa jeho názoru, ostatné podmienky upravené v článku 5 ods. 1 uvedenej smernice tieto kópie nutne spĺňajú.

20

Za týchto podmienok Supreme Court of the United Kingdom rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru nasledujúcu prejudiciálnu otázku:

„V prípade, ak:

koncový užívateľ prezerá internetovú stránku bez toho, aby sťahoval, tlačil alebo iným spôsobom zhotovoval jej kópie,

na obrazovke a v internetovej „vyrovnávacej pamäti“ na pevnom disku koncového užívateľa sa automaticky vytvoria kópie tejto internetovej stránky,

vytváranie týchto kópií je nevyhnutné pre správne a efektívne fungovanie technických procesov zapojených do prehliadania internetu,

kópia vytvorená na obrazovke zostáva na obrazovke dovtedy, kým koncový užívateľ príslušnú internetovú stránku neopustí, keď sa automaticky vymaže pri bežnej prevádzke počítača,

kópia vytvorená vo vyrovnávacej pamäti zostáva vo vyrovnávacej pamäti dovtedy, kým nie je nahradená iným materiálom z dôvodu opustenia internetovej stránky koncovým užívateľom, keď je automaticky vymazaná pri bežnej prevádzke počítača, a

kópie sa uchovávajú iba dovtedy, kým sa neskončia procesy súvisiace s používaním internetu uvedené v [štvrtej a piatej zarážke],

ide o prípady rozmnožovania, ktoré sú i) dočasné, ii) prechodné alebo náhodné a iii) sú integrálnou a podstatnou súčasťou technologického procesu v zmysle článku 5 ods. 1 smernice 2001/29/ES?“

O prejudiciálnej otázke

21

Svojou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 5 smernice 2001/29 vykladať v tom zmysle, že kópie na obrazovke a kópie vo vyrovnávacej pamäti vytvorené koncovým užívateľom pri prehliadaní internetovej stránky spĺňajú podmienky, podľa ktorých musia byť tieto kópie dočasné, musia byť prechodné alebo náhodné a musia tvoriť integrálnu a podstatnú časť technologického procesu, a teda či sa môžu tieto kópie vytvárať bez súhlasu nositeľov autorských práv.

Úvodné pripomienky

22

Podľa článku 5 ods. 1 smernice 2001/29 je úkon rozmnožovania vyňatý z práva rozmnožovania ustanoveného v článku 2 tejto smernice pod podmienkou, že:

je dočasný,

je prechodný alebo náhodný,

je integrálnou a podstatnou časťou technologického procesu,

jeho jediným účelom je umožniť transmisiu v sieti medzi tretími stranami cez sprostredkovateľa alebo oprávnené použitie diela či iného predmetu ochrany a

nemá žiadny samostatný hospodársky význam.

23

Podľa judikatúry Súdneho dvora sa vyššie uvedené podmienky musia vykladať striktne, pretože článok 5 ods. 1 smernice 2001/29 predstavuje výnimku zo všeobecného pravidla zavedeného touto smernicou, ktoré vyžaduje, aby majiteľ autorského práva povolil akékoľvek rozmnožovanie svojho chráneného diela (rozsudky Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, body 56 a 57, ako aj Football Association Premier League a i., C‑403/08 a C‑429/08, EU:C:2011:631, bod 162).

24

Z tej istej judikatúry vyplýva, že výnimka upravená týmto ustanovením musí umožniť a zabezpečiť rozvoj a fungovanie nových technológií a udržať presnú rovnováhu medzi právami a záujmami majiteľov práv a používateľmi chránených diel, ktorí chcú využívať tieto technológie (pozri rozsudok Football Association Premier League a i., EU:C:2011:631, bod 164).

O dodržaní podmienok upravených v článku 5 ods. 1 smernice 2001/29

25

Vnútroštátny súd uviedol, že kópie na obrazovke a vo vyrovnávacej pamäti spĺňajú štvrtú a piatu podmienku uvedené v článku 5 ods. 1 smernice 2001/29, takže predmetom prejednávaného návrhu na začatie prejudiciálneho konania je iba splnenie prvej až tretej podmienky.

26

Pokiaľ ide o prvú podmienku, podľa ktorej musí byť úkon rozmnožovania dočasný, zo spisu vyplýva, že kópie na obrazovke sú vymazané po tom, čo užívateľ opustí prehliadanú internetovú stránku. Na druhej strane kópie vo vyrovnávacej pamäti sú obvykle automaticky prepísané iným materiálom v časovom intervale, ktorý bude závisieť od kapacity a rozsahu vyrovnávacej pamäti a od rozsahu používania internetu dotknutým užívateľom. Z toho vyplýva, že tieto kópie sú dočasné.

27

Za týchto podmienok je potrebné konštatovať, že uvedené kópie spĺňajú prvú podmienku stanovenú v článku 5 ods. 1 smernice 2001/29.

28

Podľa tretej podmienky, ktorú je potrebné posúdiť na druhom mieste, musia dotknuté úkony rozmnožovania tvoriť integrálnu a podstatnú časť technologického procesu. Táto podmienka si vyžaduje, aby boli súčasne splnené dva aspekty, t. j. úkony rozmnožovania sa musia uskutočniť úplne v rámci vykonania technologického procesu a uskutočnenie dočasného úkonu rozmnožovania je nevyhnutné v tom zmysle, že dotknutý technologický proces by bez tohto úkonu nemohol správne a účinne fungovať (pozri rozsudok Infopaq International, EU:C:2009:465, bod 61, a uznesenie Infopaq International, C‑302/10, EU:C:2012:16, bod 30).

29

Pokiaľ ide o prvý z týchto dvoch aspektov, je potrebné zdôrazniť, že v konaní vo veci samej kópie na obrazovke a vo vyrovnávacej pamäti vytvára a maže technologický proces využívaný k prehliadaniu internetových stránok, takže sa tieto kópie uskutočňujú výlučne v jeho rámci.

30

V tomto ohľade je irelevantné, že dotknutý proces spustil užívateľ internetu a že je ukončený takým dočasným úkonom rozmnoženia, ako je vytvorenie kópie na obrazovke.

31

Z judikatúry Súdneho dvora totiž vyplýva, že vzhľadom na to, že článok 5 ods. 1 smernice 2001/29 nespresňuje, v ktorom štádiu technologického procesu sa musia dočasné úkony rozmnožovania uskutočniť, nemožno vylúčiť, že takýmto úkonom sa môže tento postup začínať alebo sa končiť (uznesenie Infopaq International, EU:C:2012:16, bod 31).

32

Z judikatúry okrem toho vyplýva, že uvedené ustanovenie nebráni tomu, aby technologický proces zahŕňal zásah človeka, konkrétne aby sa začínal alebo končil ručne (pozri v tomto zmysle uznesenie Infopaq International, EU:C:2012:16, bod 32).

33

Z toho vyplýva, že kópie na obrazovke a vo vyrovnávacej pamäti sa musia považovať za integrálnu súčasť technologického procesu v konaní vo veci samej.

34

Pokiaľ ide o druhý z aspektov uvedených v bode 28 tohto rozsudku, z vnútroštátneho rozhodnutia vyplýva, že proces dotknutý v konaní vo veci samej sa môže začať bez toho, aby došlo k dotknutým úkonom rozmnožovania, avšak to nemení nič na skutočnosti, že uvedený proces nemôže v tomto prípade správne a účinne fungovať.

35

Podľa vnútroštátneho rozhodnutia totiž kópie vo vyrovnávacej pamäti značne zjednodušujú prehliadanie internetu, keďže bez týchto kópií by internet nemohol zvládnuť súčasný objem on‑line dátových prenosov a nefungoval by správne. Bez vytvorenia takých kópií by bol proces používaný na prehliadania internetových stránok jednoznačne menej účinný a nemohol by správne fungovať.

36

Pokiaľ ide o kópie na obrazovke, nebolo spochybňované, že si technológia zobrazovania internetových stránok na počítačoch v súčasnosti vyžaduje vytváranie takých kópií, aby mohla správne a účinne fungovať.

37

Kópie na obrazovke a vo vyrovnávacej pamäti je preto potrebné považovať za podstatnú súčasť technologického procesu dotknutého v konaní vo veci samej.

38

Z toho vyplýva, že obidva druhy kópií spĺňajú tretiu podmienku stanovenú v článku 5 ods. 1 smernice 2001/29.

39

Druhá podmienka, ktorú je potrebné posúdiť na treťom mieste, je podmienkou alternatívnou. Úkon rozmnožovania musí byť prechodný alebo náhodný.

40

Pokiaľ ide o prvú z týchto dvoch vlastností, je potrebné pripomenúť, že úkon bude možno označiť za „prechodný“ z pohľadu použitého technologického procesu len vtedy, ak je jeho trvanie obmedzené na to, čo je potrebné na jeho riadne fungovanie, pričom tento proces musí byť automatizovaný tak, aby sa tento úkon automaticky odstránil bez ľudského zásahu, len čo splní svoju úlohu spočívajúcu v umožnení uskutočnenia takéhoto procesu (pozri v tomto zmysle rozsudok Infopaq International, EU:C:2009:465, bod 64).

41

Požiadavka automatického odstránenia však nebráni tomu, aby takémuto odstráneniu predchádzal zásah človeka, ktorý smeruje k ukončeniu užívania technologického procesu. Ako už bolo uvedené v bode 32 tohto rozsudku, je totiž možné, aby sa technologický proces dotknutý v konaní vo veci samej začínal alebo končil ručne.

42

Na rozdiel od toho, čo tvrdí spoločnosť NLA, teda úkon rozmnožovania nestráca svoj prechodný charakter iba z toho dôvodu, že odstráneniu vygenerovanej kópie systémom predchádzal zásah koncového užívateľa smerujúci k skončeniu dotknutého technologického procesu.

43

Pokiaľ ide o druhú vlastnosť uvedenú v bode 39 tohto rozsudku, úkon rozmnožovania je možné označiť za „náhodný“, pokiaľ nie je z hľadiska svojej existencie a účelu nezávislý od technologického procesu, ktorého je súčasťou.

44

V konaní vo veci samej je vo vzťahu ku kópiám na obrazovke potrebné pripomenúť, že ich počítač automaticky odstráni po tom, čo užívateľ opustí prehliadanú internetovú stránku, a teda v momente, keď ukončí technologický proces k prehliadaniu tejto stránky.

45

V tomto ohľade je na rozdiel od toho, čo tvrdí spoločnosť NLA, irelevantné, že kópia na obrazovke existuje dovtedy, kým užívateľ nezavrie internetový prehliadač a neodíde z dotknutej internetovej stránky, pretože počas tohto času je technologický proces používaný k prehliadaniu tejto stránky stále aktívny.

46

Je teda potrebné konštatovať, že doba existencie kópie na obrazovke je obmedzená na to, čo je potrebné na riadne fungovanie daného technologického procesu používaného na prehliadanie dotknutej internetovej stránky. Tieto kópie je preto nutné kvalifikovať ako „prechodné“.

47

Pokiaľ ide ďalej o kópie vo vyrovnávacej pamäti, je potrebné zdôrazniť, že na rozdiel od kópií na obrazovke nie sú odstránené v momente, keď užívateľ skončí technologický proces používaný na prehliadanie dotknutej internetovej stránky, pretože sú ukladané vo vyrovnávacej pamäti na účely prípadného budúceho prehliadania tejto stránky.

48

Nie je však potrebné, aby boli tieto kópie považované za „prechodné“, len čo sa určí, že majú vo vzťahu k používanému technologickému procesu náhodný charakter.

49

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že predmetný technologický proces celkom určuje účel, na ktorý sú tieto kópie tvorené a využívané, zatiaľ čo uvedený proces môže, ako vyplýva z bodu 34 tohto rozsudku, fungovať, aj keď menej účinne, bez toho, aby sa vytvárali takéto kópie. Zo spisu vyplýva, že užívatelia, ktorí používajú technologický proces uvádzaný v konaní vo veci samej, nemôžu tvoriť kópie vo vyrovnávacej pamäti mimo rámca tohto procesu.

50

Z toho vyplýva, že existencia a účel kópií vo vyrovnávacej pamäti závisia od technologického procesu uvedenom v konaní vo veci samej a tieto kópie sa preto musia označiť ako „náhodné“.

51

Za týchto podmienok je potrebné konštatovať, že kópie na obrazovke a kópie vo vyrovnávacej pamäti spĺňajú druhú podmienku upravenú v článku 5 ods. 1 smernice 2001/29.

52

V zmysle toho, čo bolo uvedené vyššie, je potrebné konštatovať, že kópie dotknuté v konaní vo veci samej spĺňajú prvú až tretiu podmienku tohto ustanovenia.

53

Na to, aby bolo možné odvolávať sa na výnimku stanovenú v uvedenom ustanovení, ako je vysvetlená v predchádzajúcom bode tohto rozsudku, je ešte potrebné, aby tieto kópie spĺňali podmienky článku 5 ods. 5 smernice 2001/29 (pozri v tomto zmysle rozsudok Football Association Premier League a i., EU:C:2011:631, bod 181).

O dodržaní podmienok upravených v článku 5 ods. 5 smernice 2001/29

54

V súlade s článkom 5 ods. 5 smernice 2001/29 je úkon dočasného rozmnožovania vyňatý z práva na reprodukciu len v určitých výnimočných prípadoch, pri ktorých nedochádza ku konfliktu s bežným využívaním diela a ktoré neodôvodnene nepoškodzujú oprávnené záujmy nositeľov práv.

55

V tejto súvislosti je potrebné najprv uviesť, že kópie na obrazovke a kópie vo vyrovnávacej pamäti sú vytvárané iba na účely prehliadania internetových stránok, takže ide o osobitný prípad.

56

Hoci uvedené kópie užívateľom internetu v zásade sprístupňujú diela uverejnené na internetových stránkach bez súhlasu nositeľov autorských práv, nie sú tým ďalej neprimeraným spôsobom dotknuté oprávnené záujmy týchto nositeľov.

57

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že diela sprístupňujú užívateľom editori internetových stránok, ktorí majú sami povinnosť získať súhlas dotknutých nositeľov autorských práv v súlade s článkom 3 ods. 1 smernice 2001/29, lebo toto sprístupnenie sa považuje za verejný prenos diela v zmysle tohto článku.

58

Oprávnené záujmy dotknutých nositeľov autorských práv sú tak riadne chránené.

59

Za týchto podmienok je potrebné pripomenúť, že nie je odôvodnené požadovať, aby internetoví užívatelia získali ďalší súhlas umožňujúci im využívať ten istý verejný prenos, ku ktorému už dotknutý nositeľ autorského práva súhlas dal.

60

Nakoniec je potrebné určiť, že vytváranie kópií na obrazovke a vo vyrovnávacej pamäti nie je v rozpore s bežným využívaním diel.

61

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že prezeranie internetových stránok pomocou dotknutého technologického procesu je bežným spôsobom použitia diela, ktoré užívateľom internetu sprístupňuje verejný prenos editora dotknutej internetovej stránky. Vzhľadom na to, že je vytváranie predmetných kópií súčasťou uvedeného prezerania, nemôže byť v rozpore s takýmto užívaním diela.

62

Z toho, čo bolo uvedené vyššie, vyplýva, že kópie na obrazovke a vo vyrovnávacej pamäti spĺňajú podmienky stanovené v článku 5 ods. 5 smernice 2001/29.

63

Za týchto okolností je potrebné na položenú otázku odpovedať tak, že článok 5 smernice 2001/29 sa má vykladať v tom zmysle, že kópie na obrazovke a kópie vo vyrovnávacej pamäti vytvorené koncovým užívateľom pri prehliadaní internetovej stránky spĺňajú podmienky, podľa ktorých musia byť tieto kópie dočasné, musia byť prechodné alebo náhodné a musia tvoriť integrálnu a podstatnú časť technologického procesu, ako aj podmienky stanovené v článku 5 ods. 5 tejto smernice, a teda ich možno vytvárať bez súhlasu nositeľov autorských práv.

O trovách

64

Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

 

Z týchto dôvodov Súdny dvor (štvrtá komora) rozhodol takto:

 

Článok 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa má vykladať v tom zmysle, že kópie na obrazovke počítača užívateľa a kópie vo vyrovnávacej pamäti pevného disku tohto počítača vytvorené koncovým užívateľom pri prehliadaní internetovej stránky spĺňajú podmienky, podľa ktorých musia byť tieto kópie dočasné, musia byť prechodné alebo náhodné a musia tvoriť integrálnu a podstatnú časť technologického procesu, ako aj podmienky stanovené v článku 5 ods. 5 tejto smernice, a teda ich možno vytvárať bez súhlasu nositeľov autorských práv.

 

Podpisy


( *1 ) Jazyk konania: angličtina.