23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/3


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal d’instance de Bordeaux – Francúzsko) – Thierry Delvigne/Commune de Lesparre-Médoc, Préfet de la Gironde

(Vec C-650/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Charta základných práv Európskej únie - Články 39 a 49 - Európsky parlament - Voľby - Právo voliť - Občianstvo Európskej únie - Spätné uplatnenie miernejšieho trestného zákona - Vnútroštátna právna úprava, ktorá odníma právo voliť v prípade odsúdenia v trestnom konaní, ktoré bolo vyhlásené v poslednom stupni pred 1. marcom 1994))

(2015/C 389/03)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal d’instance de Bordeaux

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Thierry Delvigne

Žalovaní: Commune de Lesparre-Médoc, Préfet de la Gironde

Výrok rozsudku

Článok 39 ods. 2 a článok 49 ods. 1 posledná veta Charty základných práv Európskej únie sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby právna úprava členského štátu, o akú ide vo veci samej, automaticky vylučovala z okruhu osôb majúcich právo voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu osoby, ktoré boli ako žalobca vo veci samej odsúdené v trestnom konaní za závažný trestný čin, ak sa toto odsúdenie stalo konečným pred 1. marcom 1994.


(1)  Ú. v. EÚ C 129, 28.4.2014.