23.2.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 65/14


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 18. decembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato – Taliansko) – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze/Data Medical Service srl

(Vec C-568/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Verejné zákazky na služby - Smernica 92/50/EHS - Článok 1 písm. c) a článok 37 - Smernica 2004/18/ES - Článok 1 ods. 8 prvý pododsek a článok 55 - Pojmy „poskytovateľ služieb“ a „hospodársky subjekt“ - Verejná fakultná nemocnica - Podniky s vlastnou právnou subjektivitou, ako aj s podnikateľskou a organizačnou autonómiou - Činnosť, ktorej hlavným cieľom nie je dosiahnutie zisku - Poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako cieľ, na ktorý je subjekt založený - Možnosť poskytovať na trhu podobné služby - Pripustenie zúčastniť sa na postupoch zadávacieho konania))

(2015/C 065/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze

Žalovaná: Data Medical Service srl

Výrok rozsudku

1.

Článok 1 písm. c) smernice Rady 92/50/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá vylučuje účasť verejného nemocničného zariadenia, o aké ide v konaní vo veci samej, na postupoch verejného obstarávania z dôvodu, že má postavenie verejného hospodárskeho subjektu, pokiaľ tento subjekt má oprávnenie pôsobiť na trhu zlučiteľné s cieľmi, na ktoré bol založený a ktoré vyplývajú z jeho štatútu, a v rozsahu, v akom to tak je.

2.

Ustanovenia smernice 92/50, a najmä všeobecné zásady voľnej hospodárskej súťaže, nediskriminácie a proporcionality, z ktorých táto smernica vychádza, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá umožňuje, aby sa verejné nemocničné zariadenie, o aké ide v konaní vo veci samej, zúčastnilo na verejnom obstarávaní a predložilo ponuku, ktorej vďaka verejným zdrojom financovania, ktoré využíva, nemožno konkurovať. V rámci posudzovania neobvykle nízkej ceny ponuky na základe článku 37 tejto smernice však verejný obstarávateľ môže vzhľadom na možnosť takúto ponuku odmietnuť zohľadniť existenciu verejných zdrojov financovania, ktoré takýto subjekt využíva.


(1)  Ú. v. EÚ C 52, 22.2.2014.