22.2.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 68/2


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 17. decembra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles – Belgicko) – Proximus SA, predtým Belgacom SA/Commune d'Etterbeek

(Vec C-454/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Elektronické komunikačné siete a služby - Smernica 2002/20/ES - Články 12 a 13 - Správne poplatky - Poplatok za práva na inštalovanie zariadení - Pôsobnosť - Obecná právna úprava - Poplatok za antény mobilnej telekomunikačnej siete))

(2016/C 068/02)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Proximus SA, predtým Belgacom SA

Žalovaná: Commune d'Etterbeek

Výrok rozsudku

Články 12 a 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (smernica o povolení) sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby sa fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá je nositeľom vecného práva alebo práva na prevádzkovanie antény mobilnej telekomunikačnej siete, uložil poplatok, akým je poplatok v konaní vo veci samej.


(1)  Ú. v. EÚ C 313, 26.10.2013.