8.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 439/8


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione tributaria provinciale di Roma – Taliansko) – Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

(Spojené veci C-344/13 a C-367/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Slobodné poskytovanie služieb - Obmedzenia - Daňová právna úprava - Príjmy pochádzajúce z výhier z hazardných hier - Rozdiel v zdanení medzi výhrami získanými v zahraničí a výhrami pochádzajúcimi z vnútroštátnych herní))

(2014/C 439/11)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Commissione tributaria provinciale di Roma

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)

Žalovaná: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

Výrok rozsudku

Články 52 ZFEÚ a 56 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia právnej úprave členského štátu, podľa ktorej dani z príjmov podliehajú výhry z hazardných hier získané v herniach usadených v iných členských štátoch a od tejto dane sú oslobodené obdobné príjmy, ak pochádzajú z herní usadených na území tohto štátu.


(1)  Ú. v. EÚ C 260, 7.9.2013.