5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/17


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social no3 de Barcelona – Španielsko) – Antonio Márquez Samohano/Universitat Pompeu Fabra

(Vec C-190/13) (1)

((Sociálna politika - Smernica 1999/70/ES - Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP - Univerzity - Externí profesori - Opakovane uzatvárané pracovné zmluvy na dobu určitú - Doložka 5 bod 1 - Opatrenia zamerané na predchádzanie zneužívaniu zmlúv na dobu určitú - Pojem „objektívne dôvody“ odôvodňujúce uzatvorenie takýchto zmlúv - Doložka 3 - Pojem „pracovná zmluva na dobu neurčitú“ - Sankcie - Nárok na odstupné - Rozdielne zaobchádzanie medzi stálymi pracovníkmi))

2014/C 135/18

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Social no3 de Barcelona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Antonio Márquez Samohano

Žalovaná: Universitat Pompeu Fabra

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona – Výklad doložiek 3 a 5 prílohy smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Ú. v. ES L 175, s. 43; Mim. vyd. 05/003, s. 368) – Pracovné zmluvy uzatvárané so správnym orgánom – Vysokoškolský učitelia – Absencia opatrení zameraných na predchádzanie zneužívania opakovaného uzatvárania zmlúv na dobu určitú

Výrok rozsudku

Doložka 5 rámcovej dohody o práci na dobu určitú uzavretej 18. marca 1999, ktorá sa nachádza v prílohe smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá univerzitám umožňuje obnovovať pracovné zmluvy na dobu určitú opakovane uzatvorené s externými profesormi bez akéhokoľvek obmedzenia, pokiaľ ide o maximálnu dĺžku a počet obnovení takýchto zmlúv, pokiaľ je uzavretie týchto zmlúv objektívne odôvodnené v zmysle bodu 1 písm. a) tejto doložky, čo prináleží preskúmať vnútroštátnemu súdu. Tomuto súdu však tiež prináleží konkrétne overiť, že v konaní vo veci samej má predmetné obnovovanie opakovane uzatvorených pracovných zmlúv na dobu určitú za cieľ pokryť dočasné potreby a že taká právna úprava, o akú ide vo veci samej, sa v skutočnosti nepoužila na uspokojenie trvalých a dlhodobých potrieb univerzít v oblasti zamestnávania pedagogických pracovníkov.


(1)  Ú. v. EÚ C 189, 29.6.2013.