13.4.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 118/3


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 12. februára 2015 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Spojené kráľovstvo] – Raytek GmbH, Fluke Europe BV/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Vec C-134/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Spoločný colný sadzobník - Colné zaradenie - Kombinovaná nomenklatúra - Infračervené termografické kamery))

(2015/C 118/03)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Raytek GmbH, Fluke Europe BV

Žalovaní: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Výrok rozsudku

Preskúmaním prejudiciálnej otázky nebola zistená žiadna skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na platnosť nariadenia Komisie (EÚ) č. 314/2011 Komisie z 30. marca 2011 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry.


(1)  Ú. v. EÚ C 141, 18.5.2013.