8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/21


Uznesenie Všeobecného súdu z 13. januára 2014 — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Komisia

(Vec T-134/12) (1)

(Žaloba o neplatnosť a o zodpovednosť - Zmluvy o finančnej pomoci Únie na projekty v oblasti výskumu a vývoja - Námietka neprípustnosti - Neprekvalifikovanie záverov - Neprípustnosť)

2014/C 71/38

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA (Alicante, Španielsko) (v zastúpení: M. Jiménez Perona, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: R. Lyal a B. Conte, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci J. Rivas Andrés a X. García García, advokáti)

Predmet veci

Na jednej strane návrh na zrušenie rozhodnutia uvedeného v liste Komisie z 13. januára 2012 o vymáhaní súm uvedených v oznámeniach o dlhu zodpovedajúcich finančnému auditu, ktorý bol u žalobkyne vykonaný, a na druhej strane návrh na mimozmluvnú zodpovednosť smerujúci k odsúdeniu Komisie na zaplatenie škody a úrokov vo výške 732 768 eur

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA, znáša okrem svojich vlastných trov konania aj trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii, vrátane trov konania týkajúcich sa konania o nariadení predbežného opatrenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 157, 2.6.2012.