8.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 164/17


Uznesenie Všeobecného súdu z 9. apríla 2013 — PT Ecogreen Oleochemicals a i./Rada

(Vec T-28/12) (1)

(Dumping - Dovoz určitých mastných alkoholov a ich zmesí s pôvodom v Indii, Indonézii a Malajzii - Konečné antidumpingové clo - Prijatie nového nariadenia - Zánik záujmu na konaní - Zastavenie konania)

2013/C 164/32

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: PT Ecogreen Oleochemicals (Kabil-Batam, Indonézia), Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte Ltd (Singapur, Singapur) a Ecogreen Oleochemicals GmbH (Dessau-Roβlau, Nemecko) (v zastúpení: F. Graafsma a J. Cornelis, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: J.-P. Hix, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci G. Berrisch a N. Chesaites, advokáti)

Predmet veci

Čiastočné zrušenie vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1138/2011 z 8. novembra 2011, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých mastných alkoholov a ich zmesí s pôvodom v Indii, Indonézii a Malajzii (Ú. v. EÚ L 293, 2011, s. 1)

Výrok

1.

Konanie sa zastavuje.

2.

Nie je potrebné rozhodnúť o návrhu na vstup Sasol Olefins & Surfactants GmbH a Sasol Germany GmbH ako vedľajších účastníkov konania.

3.

Rada Európskej únie znáša okrem vlastných trov konania aj trovy konania, ktoré vznikli PT Ecogreen Oleochemicals, Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte Ltd a Ecogreen Oleochemicals GmbH.

4.

Sasol Olefins & Surfactants a Sasol Germany znášajú vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 73, 10.3.2012.