8.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 439/27


Rozsudok Všeobecného súdu z 24. októbra 2014 – Grau Ferrer/ÚHVT – Rubio Ferrer (Bugui va)

(Vec T-543/12) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Bugui va - Skoršia národná obrazová ochranná známka Bugui a skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva BUGUI - Relatívny dôvod zamietnutia - Zamietnutie námietky - Článok 76 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 - Existencia skoršej ochrannej známky - Nezohľadnenie dôkazov predložených na podporu námietky pred odvolacím senátom - Voľná úvaha odvolacieho senátu - Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 - Článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a) nariadenia č. 207/2009 - Riadne používanie skoršej ochrannej známky - Podoba, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť“))

(2014/C 439/36)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Xavier Grau Ferrer (Caldes de Montbui, Španielsko) (v zastúpení: J. Carbonell Callicó, avocat)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: S. Palmero Cabezas a A. Folliard-Monguiral, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Juan Cándido Rubio Ferrer (Xeraco, Španielsko) a Alberto Rubio Ferrer (Xeraco) (v zastúpení: A. Cañizares Doménech, avocat)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 11. októbra 2012 (spojené veci R 274/2011-4 a R 520/2011-4), týkajúcemu sa námietkového konania, ktorého účastníkmi boli Xavier Grau Ferrer na jednej strane a Juan Cándido Rubio Ferrer a Alberto Rubio Ferrer na strane druhej

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 11. októbra 2012 (spojené veci R 274/2011-4 a R 520/2011-4) sa zrušuje.

2.

ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Xavierovi Grau Ferrerovi.

3.

Juan Cándido Rubio Ferrer a Alberto Rubio Ferrer znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 55, 23.2.2013.