23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/27


Rozsudok Všeobecného súdu z 30. septembra 2015 – Anagnostakis/Komisia

(Vec T-450/12) (1)

((„Inštitucionálne právo - Európska iniciatíva občanov - Hospodárska a menová politika - Nevrátenie verejného dlhu - Uznanie zásady ‚stavu núdze‘ - Zamietnutie zápisu - Právomoci Komisie - Povinnosť odôvodnenia“))

(2015/C 389/27)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: Alexios Anagnostakis (Atény, Grécko) (v zastúpení: A. Anagnostakis, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: H. Krämer a M. Konstantinidis, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie C(2012) 6289 final zo 6. septembra 2012, ktorým sa zamietla registrácia európskej iniciatívy občanov „Milión podpisov pre solidárnu Európu“ predloženej Komisii 13. júla 2012

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Pán Alexios Anagnostakis je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 399, 22.12.2012.