10.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 175/38


Rozsudok Všeobecného súdu z 9. apríla 2014 Elite Licensing/ÚHVT – Aguas De Mondariz Fuente del Val (elite BY MONDARIZ)

(Vec T-386/12) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva elite BY MONDARIZ - Skoršie ochranné známky Spoločenstva a skoršie medzinárodné ochranné známky ELITE - Jazyk odvolacieho konania - Lehoty - Prípustnosť odvolania pred odvolacím senátom - Pravidlo 48 ods. 2, pravidlo 49 ods. 1 a pravidlo 96 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2868/95 - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Neexistencia podobnosti označení - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Poškodenie dobrého mena - Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009“))

2014/C 175/50

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Elite Licensing Company SA (Fribourg, Švajčiarsko) (v zastúpení: J. Albrecht, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník účastníci konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Aguas De Mondariz Fuente del Val, SL (Mondariz, Španielsko) (v zastúpení: T. Andrade Boué, advokát)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu ÚHVT zo 6. júna 2012 (vec R 9/2011-5), týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi Elite Licensing Company SA a Aguas de Mondariz Fuente del Val, SL.

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie piateho odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zo 6. júna 2012 (vec R 9/2011-5), týkajúce sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi Elite Licensing Company SA a Aguas de Mondariz Fuente del Val, SL, sa zrušuje.

2.

ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania vynaložené spoločnosťou Elite Licensing Company.

3.

Aguas de Mondariz Fuente del Val znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 355, 17.11.2012.