26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/75


Žaloba podaná 9. novembra 2012 — ZZ/Rada

(Vec F-136/12)

2013/C 26/155

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: M. Velardo, avocat)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Po prvé zrušenie rozhodnutia Rady č. 2011/866/EÚ z 19. decembra 2011 týkajúceho sa rozhodnutia o neprijatí návrhu nariadenia Komisie o ročnej úprave odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov Únie, ako aj po druhé výplatných listín žalobcu za január, február a marec 2012 vystavených podľa uvedeného rozhodnutia

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutia Rady, ktoré sa prejavili na výplatných páskach za január 2012 a nasledujúce mesiace, ako aj na výplatných páskach v roku 2011 v rozsahu, v akom sa na ne neuplatnila sadzba úpravy vo výške 1,7 %, ktorú navrhuje Komisia,

zaviazať Radu žalobcovi zaplatiť rozdiel medzi odmenami vyplatenými podľa rozhodnutia Rady z 19. decembra 2011 ku dňu rozhodnutia v tejto veci a odmenami, ktoré sa mali vyplatiť, keby sa úprava vypočítala správne, spolu s úrokmi vo výške stanovenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné činnosti opätovného financovania platné v rozhodnom období, zvýšenej o 3 a pol %, a to odo dňa, kedy boli požadované hlavné sumy splatné,

zaviazať Radu na náhradu trov konania.